Strona startowa
Galeria przyrodnicza
Podział Przyrody
Róża wiatrów
Choroby
Górowania Słońca
Modele atomów
Stany skupienia wody
Obieg wody
Formy terenu
Mapa
Poziomica
Parki Narodowe
Składniki odżywcze
Układ Pokarmowy
Oddychanie
Ruch
Włąściwości ciał
Substancjie
Powietrze
Gleby
Rośliny lądowe
Rośliny nasienne
Grzyby
Teoria heliocentryczna
Grawitacja
Układ Słoneczny
Ziemia
Bieguny magnetyczne
Siatki
Światło
Rory roku
Kontynenty
Oceany
Dźwięk
Ryby
Płazy
Gady
Ptaki
Ssaki
Klimat
Sawanna
Pustynia
Las liściasty
Stepy
Las iglasty
Tundra
Tytuł nowej strony
Substancje mogą występować w trzech podstawowych stanach skupienia: stałym, ciekłym i w postaci pary.

Gaz jest szczególnym stanem pary – takim, w którym pary nie można skroplić nawet przy użyciu bardzo dużych ciśnień. Nieraz jako czwarty stan skupienia podaje się plazmę – stan, w którym substancja jest całkowicie zjonizowana.

• Przemiany fazowe to procesy, w wyniku których substancje zmieniają swój stan skupienia. Schemat przedstawia wszystkie możliwe przemiany:

przemiany fazowe

Parowanie nie jest przemianą fazową, gdyż nie zachodzi w stałej dla danej substancji temperaturze przemiany, lecz w każdej temperaturze.

• Temperatura przemiany fazowej – stała temperatura, w której substancja zmienia stan skupienia.

Temperatura topnienia jest zawsze równa temperaturze krzepnięcia, zaś temperatura wrzenia jest równa temperaturze skraplania.

Stałość temperatury przemiany fazowej dotyczy bez wyjątku wszystkich substancji o tak zwanej budowie krystalicznej. Wyjątkiem są takie substancje, jak szkło lub żywice, których temperatura zmienia się w trakcie zmiany fazy. Substancje takie nazywa się ciałami bezpostaciowymi.
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja